This website requires JavaScript.
原创

正则之环视验证字符数字是否小于999999999.99

2020.11.18 16:47 

2 人喜欢
760 次阅读
0 条评论

妙妙妙,女少啊

var reg = /^(?!^(\d{10,}|\-{2,}|[^-\d]))(?!(.*\..*){2,})/

不许以 10个数字以上、两个负号、数字或负号以外的字符 开头
而后又不许 出现两次小数点.

 • 😃
 • 😂
 • 😅
 • 😉
 • 😌
 • 😔
 • 😓
 • 😘
 • 😡
 • 😭
 • 😱
 • 😳
 • 😵
 • 🌚
 • 👍
 • 👎
 • 💪
 • 🌹
 • 💊
 • 🇨🇳
 • 🇺🇸