This website requires JavaScript.
原创

当局者迷,旁观者清

2020.01.23 13:15 

2 人喜欢
712 次阅读
0 条评论

好一个当局者迷,旁观者清。常以棋子的身份行走在棋盘中,何不尝试跳出棋盘观望整盘棋局之势进行思考?
人从细胞化成胎,产生生命后,何不就是生在天地之下的一颗棋子?
常怀冷静沉思的态度,坎路少走,道路明朗点。
加油,2020

 • 😃
 • 😂
 • 😅
 • 😉
 • 😌
 • 😔
 • 😓
 • 😘
 • 😡
 • 😭
 • 😱
 • 😳
 • 😵
 • 🌚
 • 👍
 • 👎
 • 💪
 • 🌹
 • 💊
 • 🇨🇳
 • 🇺🇸